Repons COVIDPwotokòl enfeksyon sa yo an plas pou kenbe manm nou yo ak anplwaye nou yo an sekirite:

 • Mask yo mande pandan ke yo nan nenpòt nan bilding nou yo.

 • Premye a tout, si yon anplwaye malad oswa li pa santi l byen, yo dwe rete lakay yo epi notifye sipèvizè yo. Si sentòm yo parèt pandan w ap travay, yon sipèvizè dwe avèti.
 • Anvan anplwaye yo kòmanse yon shift, yon lòt manm pèsonèl la ap pran ak anrejistre tanperati anplwaye a.
 • Tanperati manm yo dwe pran chak jou.
 • Tout manchèt B/P ak tèmomèt yo dwe dezenfekte apre CHAK itilize.
 • Tout anplwaye yo ta dwe lave men yo lè yo antre nan kay la epi kontinye efò dezenfekte (lave men yo, sèvi ak dezenfektan men yo ak gan) pandan tout jounen an. Yo dwe lave men yo anvan ak apre w retire gan yo.
 • Tout sifas difisil (bouton pòt yo, switch limyè, kontwa, aparèy, ba pou pwan, tablèt, rale medcart ak klavye, klavye ak sourit òdinatè, telefòn pèsonèl ak telefòn biznis, elatriye) dwe siye / dezenfekte omwen de fwa pa jou.
 • Tout istansil pou manje (asyèt, fouchèt, kouto, elatriye) dwe netwaye nan machin alave a epi yo PA lave men.
 • Tout lesiv yo dwe lave sou sik dlo cho a.
 • Chèz woulant yo dwe siye / dezenfekte nan shift lannwit chak swa.
 • Kenbe 6 pye ant manm yo toutan epi kenbe menm distans ant anplwaye yo lè yo pa pran swen manm yo.
 • Yo pa pèmèt okenn vizitè andedan kay eksepte entèprèt apwouve ak enfimyè ML la. Kòm youn nan de moun sa yo antre nan kay la, anplwaye yo pral pran ak anrejistre tanperati yo. Si gen lafyèv, moun nan PAP gen dwa antre.
 • PA GEN PÈSONÈL LIVRAY ANDAN KAY (famasi kourye, livrezon manje, elatriye). Tout ta dwe rankontre nan pòt la ak tranzaksyon an ta dwe fèt deyò.
 • Lè fre bon pou nou tout! Osi lontan ke tanperati deyò yo twò grav, anplwaye yo pral pwofite opòtinite pou fè manm yo deyò (ale pou mache nan kanpis la, chita sou galri, elatriye)
 • TOUT anplwaye yo dwe pran menm prekosyon yo lwen Hinds' Feet Farm ki nesesè pandan yo sou plas la.

Prekosyon sa yo se esansyèl pou kontwole pwopagasyon enfeksyon an.

Pou aprann plis sou kijan pou pwoteje tèt ou kont pwopagasyon coronavirus vizite sit entènèt CDC a.