បរិច្ចាគ


រាល់ការបរិច្ចាគជួយ!

 
ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្ញើសំបុត្រក្នុងការបរិច្ចាគ សូមអាសយដ្ឋានទៅកាន់៖

កសិដ្ឋានជើង Hinds
ប្រអប់សំបុត្រ 2842
Huntersville, NC 28070

បង្កើត
មានពេលមួយ
ការបរិច្ចាគ


សម្ភារៈសិប្បកម្មសម្រាប់
កម្មវិធីថ្ងៃ
$ 10 / ខែ


របាំងសម្រាប់គម្រោងការរងរបួសខួរក្បាលដែលមិនបិទបាំង
$ 20 / ខែ
ចិញ្ចឹមសត្វរបស់យើង។
រយៈពេល ៦ ខែ
$ 50 / ខែ


មូលនិធិឧបត្ថម្ភសម្រាប់
សមាជិកដែលមិនមានមូលនិធិ
$ 100 / ខែ