បិទបាំងរបួសខួរក្បាលរូបភាព

បេសកកម្ម​របស់​យើង

បេសកកម្មនៃការបិទបាំងរបួសខួរក្បាលគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអត្រាប្រេវ៉ាឡង់នៃការរងរបួសខួរក្បាល។ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នករស់រានមានជីវិតនូវសំលេងនិងមធ្យោបាយដើម្បីអប់រំអ្នកដទៃអំពីអ្វីដែលវាដូចជាការរស់នៅជាមួយនឹងរបួសខួរក្បាល។ ដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកដទៃថា ជនពិការដោយសាររបួសខួរក្បាលរបស់ពួកគេ គឺដូចជាអ្នកដ៏ទៃ សមនឹងទទួលបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ការគោរព ក្តីមេត្តា និងឱកាសដើម្បីបង្ហាញពីតម្លៃរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍រៀងៗខ្លួន។