ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ


ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಬೆತ್ ಕ್ಯಾಲಹನ್

ಸದಸ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ
bcallahan@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 ಎಕ್ಸ್ 22


ಝಾಕ್ ಫಂಡ್ಲ್

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂಯೋಜಕರು
zfandl@hindsfeetfarm.org


ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬಿ. ಫಾಯಿಲ್ III

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
mfoil@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 ಎಕ್ಸ್ 14

ಕ್ಯಾಥಿ ಮ್ಯಾಕ್ಅಲಿಯರ್

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ
kmcalear@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 ಎಕ್ಸ್ 18

ಅಮಂಡಾ ಮೆವ್ಬೋರ್ನ್

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
amewborn@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 ಎಕ್ಸ್ 12

ಮಾರ್ಷಾ ಫಿಲಿಪ್ಸ್

ಅನುಸರಣೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು
mphillips@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 ಎಕ್ಸ್ 19ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ್ಲೋರಿ ಎವುಕಾ

ವಸತಿ ಸಂಯೋಜಕರು
gevuka@hindsfeetfarm.org

ಜಾನೆಟ್ ಗುಪ್ಟಿಲ್

ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರು - ಆಶೆವಿಲ್ಲೆ
jguptill@hindsfeetfarm.org

ಜನೇಯ ಕಾನೂನುಗಳು

ವಸತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಜ್ಞ
jlaws@hindsfeetfarm.org


ಎರಿಕಾ ರಾಲ್ಸ್

ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕ - ಆಶೆವಿಲ್ಲೆ
erawls@hindsfeetfarm.orgಅಲಿಸನ್ ಸ್ಪಾಸಾಫ್

ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕ - ಹಂಟರ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ
aspasoff@hindsfeetfarm.orgಚೆಲ್ಸಿಯಾ ವಿಲ್ಲಿs

ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರು - ಹಂಟರ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ
cwillis@hindsfeetfarm.org