ಫಂಕಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

$50.00

ಫಂಕಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 7 3/4 "ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ. ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ 1

ವರ್ಗ:

ವಿವರಣೆ