ಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ

$20.00

ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ನ್ಯಾಪ್‌ಕಿನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರ್ಟಿ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ!)