ಸದಸ್ಯರು ಪಿಂಕ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ

$10.00

ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು. ಗಾಜಿನ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.