ಅಂಗಡಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ನವೀಕರಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ!

ಮೆಮೊರಿ - ಫ್ರೆಂಚ್ ರೋಸ್ಟ್

$15.00

ಫ್ರೆಂಚ್ ರೋಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಪದವು ಹುರಿದ ನಂತರ ಹುರುಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹುರಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಹುರಿದ ಕಾಫಿಯು ಸ್ಮೋಕಿ-ಸಿಹಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಕಾಫಿಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ರುಚಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು: ಡಾರ್ಕ್ ಮೊಲಾಸಸ್, ಸ್ಮೋಕಿ-ಸ್ವೀಟ್, ಪೂರ್ಣ ದೇಹ

ಹೋಲ್ ಬೀನ್

ವರ್ಗ: