ನಯಗೊಳಿಸಿದ 1/2″ ತಾಮ್ರದ ಕಫ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

$35.00

1/2 "ಅಗಲದ ತಾಮ್ರದ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಂಕಣವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ 1

ವರ್ಗ: