ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ്


അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ്ബെത്ത് കാലഹാൻ

മെമ്പർ സർവീസസ് ഡയറക്ടർ
bcallahan@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 22


മാർട്ടിൻ ബി. ഫോയിൽ III

ഭരണനിർവ്വാഹകമേധാവി
mfoil@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 14


കാത്തി മക്അലിയർ

അക്കൌണ്ടിംഗ്
kmcalear@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 18

അമണ്ട മെവ്ബോൺ

ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് എച്ച്.ആർ
amewborn@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 12

മാർഷ ഫിലിപ്സ്

കംപ്ലയൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ
mphillips@hindsfeetfarm.org
704.992.1424 19പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാഫ്ഗ്ലോറി എവുക്ക

റസിഡൻഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റർ
gevuka@hindsfeetfarm.org

ചാർലിൻ ഗബ്രി

ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കോർഡിനേറ്റർ
cgabree@hindsfeetfarm.org

ജാനറ്റ് ഗുപ്റ്റിൽ

ഡേ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ - ആഷെവില്ലെ
jguptill@hindsfeetfarm.org


ജനേയ നിയമങ്ങൾ

റെസിഡൻഷ്യൽ ആക്റ്റിവിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
jlaws@hindsfeetfarm.org


ബ്രിട്ടാനി ടേണി

അലൈഡ് ഹെൽത്ത് കോർഡിനേറ്റർ
burtney@hindsfeetfarm.org


എറിക്ക റോൾസ്

ഡേ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ - ആഷെവിൽ
erawls@hindsfeetfarm.orgഅലിസൺ സ്പാസോഫ്

ഡേ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ - ഹണ്ടേഴ്സ് വില്ലെ
aspasoff@hindsfeetfarm.org


ചെൽസി വില്ലിs

ഡേ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ - ഹണ്ടേഴ്സ് വില്ലെ
cwillis@hindsfeetfarm.org