Тархины гэмтлийг арилгахImage

Эрхэм зорилго

Тархины гэмтлийг арилгах зорилго нь тархины гэмтлийн тархалтын талаарх мэдлэгийг дэмжих явдал юм; амьд үлдсэн хүмүүст дуу хоолойгоо хүргэж, тархины гэмтэлтэй амьдрах ямар байдгийг бусдад сургах; тархины гэмтлийн улмаас хөгжлийн бэрхшээлтэй амьдарч байгаа хүмүүс бусадтай адил нэр төр, хүндэтгэл, энэрэн нигүүлслийг хүртэх ёстой бөгөөд тус тусын нийгэмд иргэнийхээ хувьд үнэ цэнийг нотлох боломжтой гэдгийг бусдад харуулах.