ਸਾਡੇ ਅਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਇੰਟਰਨ, ਨਤਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੋ!

 

 

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਬ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਡਸ ਫੀਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਨਿਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਡੇਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਕਿੱਤਿਆਂ) ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਟਰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਖੁਆਉਣਾ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਉਪਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ OT ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਹੀ ਟੀਚਾ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਯਮਾਂ/ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਮੋਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਦਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦਸ ਵਿਖੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ TBI ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।