ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਅਣਮਾਸ ਕਰਨਾਚਿੱਤਰ

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।