మెదడు గాయాన్ని విప్పడంచిత్రం

మా మిషన్

అన్‌మాస్కింగ్ బ్రెయిన్ ఇంజురీ యొక్క లక్ష్యం మెదడు గాయం యొక్క ప్రాబల్యం గురించి అవగాహన కల్పించడం; ప్రాణాలతో బయటపడిన వారికి ఒక స్వరం మరియు మెదడు గాయంతో జీవించడం ఎలా ఉంటుందో ఇతరులకు అవగాహన కల్పించడం; వారి మెదడు గాయం కారణంగా వైకల్యంతో జీవిస్తున్న వ్యక్తులు ఎవరిలాగే గౌరవం, గౌరవం, కరుణ మరియు వారి సంబంధిత కమ్యూనిటీలలో పౌరులుగా తమ విలువను నిరూపించుకునే అవకాశం కోసం అర్హులని ఇతరులకు చూపించడానికి.