เปิดโปงอาการบาดเจ็บที่สมองภาพ

พันธกิจของเรา

ภารกิจการเปิดโปงการบาดเจ็บของสมองคือการส่งเสริมความตระหนักในความชุกของการบาดเจ็บที่สมอง เพื่อให้ผู้รอดชีวิตได้มีเสียงและวิธีการให้ความรู้แก่ผู้อื่นว่าการมีชีวิตอยู่ร่วมกับอาการบาดเจ็บที่สมองเป็นอย่างไร เพื่อแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าผู้ทุพพลภาพเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่สมองก็เหมือนกับคนอื่นๆ ที่สมควรได้รับศักดิ์ศรี ความเคารพ ความเห็นอกเห็นใจ และโอกาสในการพิสูจน์คุณค่าของตนในฐานะพลเมืองในชุมชนของตน