Ibali likaPuddinUMSEKI WETHUUCarolyn "Puddin" Johnson Van Yonke iFoil

Ngo-Agasti 22, 1938-Aprili 28, 2010


Umbono kaPuddin Foil weFama yeeNyawo zikaHinds waqala ngo-1984 xa unyana wakhe omncinci, uPhil, wafumana ukwenzakala kwengqondo kwingozi yemoto. UPuddin wenze umsebenzi wakhe wobomi ukudala imekobume enothando nenenkathalo apho abasindileyo banokufikelela kwithuba labo lokwenzakala emva kokwenzakala.

UPuddin, owayelibhinqa elithanda izinto zokomoya ngokunzulu, waphefumlela igama elithi “Fama Yeenyawo Zexhama” kwisibhalo seBhayibhile esifumaneka kuHabhakuki 3:19 . Ingamandla am iNkosi uYehova, izenza iinyawo zam, zibe njengezamaxhamakazi, indihambise emimangweni yam.

Umbono wakhe, amandla kunye nesibindi zikhunjulwa ngokunzulu.Apha ngezantsi, ebhalwe ngamazwi akhe, libali likaPuddin lohambo lwakhe noPhil, unyana wakhe omncinci, owafumana ukwenzakala kwengqondo okubuhlungu eneminyaka eyi-16 kunye nomzabalazo wakhe wokufumana olona khathalelo lungcono kuye.


“Ngokuba ndiyawazi amacebo endinawo ngani,” utsho uYehova, “amacebo empumelelo, kungekhona awentlekele, ukuze ndininike ikamva nethemba.”Yeremiya 29:11

I-11 kaSeptemba isikhumbuza ukuba ngephanyazo ihlabathi lethu linokutshintsha. Kwaye, xa yenzekile, i-ripple effect ayinakulinganiswa kwaye sijonge "isiqhelo esitsha." Kwakunjalo kuthi kwiminyaka engaphezu kwamashumi amabini eyadlulayo xa uPhilip waye wafumana ukwenzakala kwengqondo okuyingozi. Umhlaba wethu watshintshwa kwaye kwafuneka sifunde "isiqhelo esitsha."

Ngo-1984, kwakungekho zimephu zendlela okanye izikhokelo zohambo lwethu, kodwa inkolelo engagungqiyo yokuba uPhilip wayeya kuba nekamva kunye nethemba. Bekuya kuthatha iindlela ezininzi, iindawo ezijikayo kwaye kume endleleni ukuze le mbewu incinane yokholo ikhule kwaye idubule ibe ngumbono weFama yeeHinds' Feet. Izinto ezintle nezimbi kwindawo nganye yokumisa endleleni yayingootishala bethu.

Amanyathelo ethu okuqala ayekwiziko lezothutho lasekuhlaleni apho intlungu yayinkulu, kodwa ubabalo lwalungaphezulu. Le yayiza kuba kuphela kwendawo eyayinokufumaneka kuhambo lwethu lweminyaka eli-17 indawo enkulu kunye nekhululekileyo yokuhlangana yosapho kunye nabahlobo. Kulapha apho saqala safumanisa ukuba uPhilip wayelushiya uphawu lwakhe naphi na apho aya khona. Saxelelwa amaxesha amaninzi ukuba uthando lwethu ngoPhilip luya kumbuyisela ebomini kwaye lwabachaphazela ngokunzulu abasebenzi abanyamekela izigulana. Ukubuk’ iindwendwe kwabo kwaba nempembelelo ehlala ihleli kuthi.

Ukuhlala kwiziko lethu lokuqala lokubuyisela kwisimo sangaphambili kwaba luvavanyo olukhulu lokwenyani. Engekabi sisiqaqa, uPhilip wayalelwa ngamazwi arhabaxa nakrwada ukuba ahlambe amazinyo. Xa ndangenelela, umongikazi wandicacisela ukuba uninzi lwamaxhoba okwenzakala ebuchotsheni yayingaboburhalarhume kwaye iqonda ulwimi olunye kuphela. Watshintshwa endaweni yakhe, kodwa sakhawuleza safunda into ethile malunga neengcinga ezibambekayo, a imfuno yesigulana yothethelelo oluluqilima kunye nethayimthebhile engenanceba yokuhlala ngomonde. Iingcali zonyango zazibalasele kodwa uFilipu wayengahambi ngokukhawuleza ngokwaneleyo.

Ngokucetyiswa ngamandla kaPhilip wesazi ngengqondo sokuba iziko elithile lezonyango lelona libalaseleyo, safudukela eHouston, eTexas. I amagumbi abanzi kunye nokukhanya kwendalo indawo yethu yokubuyisela kwimeko yesiqhelo yatshintshwa kwafakwa ilitha kunye namagumbi acutheneyo esibhedlele esiqhelekileyo. Kodwa, i inkqubo egqwesileyo yezifundo ezahlukeneyo kunye nothando olungagungqiyo kunye nenkathalo yabahlali baseHouston abandamkeleyo basigcina sisekelwe kumaxesha anzima. UPhilip waba neengozi ezininzi ezimbi neziphetshwayo, enye eyakhokelela kutyando lweeyure ezimbini. Kwafuneka ndijamelane nenyaniso yokuba abasebenzi abasoloko befunda okanye bethobela imiyalelo kwaye okona kulungileyo akunakumlungela umntwana wakho. Kwakubonakala ngathi isigulana ngasinye senza inkqubela engakumbi kunoPhilip, yaye iwotshi yayihamba ngokuthe ngqo.

Sabuyela kwindawo esasihlala kuyo ukuze siqhubeke nonyango, sisazi ukuba sifuna into ebhetele kuneyona ilungileyo. Sabuza ukuba masiye phi; akukho mntu wayesazi. Iqela labelwa umsebenzi wokuphanda laza leza nezinto ezimbini ezinokwenzeka, elinye liseAtlanta nelinye liseIllinois. Kwakukho ingxabano emoyeni kwaye abasebenzi badala umsantsa phakathi kwam noMartin. Ndafudukela ehotele kangangeveki ukuze ndizipholele kwaye ndacinga ngale Umsebenzi ongcwele wababoneleli bezempilo ukuba babophe iyunithi yosapho.

Ebephi EkaPhilip ikamva nethemba? Ndandingazi, kodwa ndandiqalisa ukubona eyona nkqubo ilungileyo nembi kakhulu yokubuyisela kwisimo sangaphambili nokuva nokukhula kwaloo mbewu incinane.

Satyelela ukhetho. Ndathandaza de ndaya kutsho eCarbondale, eIllinois - ngenqwelomoya eya eSt. ebhasini ukuya kwisikhululo seenqwelomoya esincinci; “kwindawo yokutsiba yodaka” ukuya ngaphandle kwesixeko; kwaye, kwimoto erentwayo ukuya kwiziko laseIllinois: “Nkosi, iimvakalelo zam zisithe isigwebo sam. Ndicela undixelele ukuba mandiyephi. Yenze icace. Yibhale ngoonobumba abakhulu ababomvu andibethe ebusweni ukuze ndingayiphosi!” Emva kokutyelela indawo kunye nokujonga kwi-motel, siye sajikeleza ukuya kwigumbi lethu kwaye samisa imoto kwindawo ekhoyo. Kanye phambi kwethu kwakukho itanki enkulu yegesi emilenzeni eno"GO ATLANTA" epeyintwe ngombala obomvu ububanzi bayo.

"UYehova uThixo ungamandla am, kwaye uya kuzenza iinyawo zam zibe njengezamaxhamakazi, kwaye uya kundihambisa emimangweni yam."UHabhakuki 3:19

Indawo yaseAtlanta yayintsha, indawo ephangaleleyo, eguquguqukayo kunye nentsha. UFilipu waqala ukwenza amanyathelo okwenene, kodwa into eyaqala kakuhle yaphela kakubi njengoko "umgca osezantsi" waqala ukulawula: ukucuthwa komgangatho kunye nobuninzi babasebenzi. Sasisiya eAtlanta rhoqo emva kweentsuku ezilishumi, yaye ngenye impela-veki safumana uPhilip engcungcuthekile yaye ebethwa ngumntu ahlala naye owayenogonyamelo emzimbeni ukuba nabani na wayemphatha. Ezinye izinto azithetheki. UFilipu wayefuna iqela loontanga kwindawo apho isimilo, ukuziphatha, kunye nokuhambelana kwavavanywa ngononophelo kwaye kwabekwa iliso. Inkqubela yakhe yacotha njengoko uloyiko lwethu lwalukhula.

Ngaphambi kokuba agoduke ebutsheni bowe-1993, uPhilip wamisa ekugqibeleni eDurham, okokuqala kwindawo yonyango, yaye kamva, kwindlu yokuhlala encediswayo. Indawo yokulungisa yayinezinto ezininzi ezifanelekileyo: unyango olunamandla, inqanaba eliphezulu lomsebenzi, iqela loontanga kunye noGary, umntu ohlala naye ogqibeleleyo. UPhilip noGary baphumelela yaye benza inkqubela de bathunyelwa kwindawo yokuhlala abantu abancediswayo.

Ikhaya elihlala abantu abancediswayo eDurham lalilincinci, abahlali balo babengamkelekanga ebumelwaneni kwaye ekugqibeleni baba liphupha elibi labasebenzi. Kulapha apho uPhilip wonzakala khona engqinibeni, esathi safumanisa xa isibhedlele sabiza ishishini likaMartin ukuba lijonge ukhuseleko lweinshurensi. Ukwenzakala kwakunzima kangangokuba kwathatha intloko yotyando lweplastiki eDuke ngaphezu kweeyure ze-6 ukuyilungisa. Ugqirha wotyando wayekhathazeke gqitha kukuba indawo yotyando yayingayi kubakho ngokufanelekileyo kangangokuba wazinikela kwiinkonzo zakhe nezo zekliniki yakhe ukuze alihlole aze alibophe inxeba de liphole. Yayiyingozi engenakuthetheleleka njengoko uPhilip wayephelelwe ngamanzi emzimbeni. Kwafika ixesha lokubuyela ekhaya, iminyaka elithoba kuhambo.


umfanekiso
Wandiphendula uYehova, wathi, Wubhale umbono, uwubhale emacwecweni, ukuze abaleke owulesayo; Liyalibala, lilinde, ngokuba liya kuza, aliyi kulibala.Habhakuki 2:2-3

Xa sikhangela emva, kucacile ukuba iindlela ezinqumlayo, iindawo ezijikayo nezimisayo kuhambo lwethu yayizizalathiso nezalathiso, ezazisalathisa yaye zichaza icebo likaThixo ngemeko kaFilipu yangoku nekamva lakhe.

Mna noMartin saqalisa ukufuna umhlaba ixesha elide. Kangangeminyaka eliqela, kodwa asizange siphumelele, sasikhangela umhlaba kwiNtaba iPleasant. Ngenye intsasa, ndavuswa ngamazwi abetha entliziyweni: “Ujonge kwicala elingelilo!” Ndaqonda ngoko nangoko. Sasidinga indawo enkulu yomhlaba kwindawo eselumelwaneni, imizuzu kude kuzo zonke izinto eziluncedo kunye nezinto eziyimfuneko umntu anokuthembela kuzo.

UMartin wafowunela umhlobo womthengisi. Xa ndabona le ndawo, nangona ingathengiswa, ndazi ukuba yiyo le. Kwiintsuku nje ezingephi, yaba yeyethu yaye kwisithuba sonyaka, saba nepasile yesibini.

Ngoku ndandisikwa ngumbono endingenawo amandla okuwukhulula. Kwakhona, ndavuswa lilizwi: “Buza uMarty.” Cela uMarty ukuba ashiye umsebenzi ohlawulayo, othembisayo kwishishini lophuhliso lwesoftware yekhompyuter? Ndandingazi ukuba uMarty nomfazi wakhe uLisa babeqalise ukuthandazela ithuba lomsebenzi owawuza kumvumela ukuba achithe ixesha elingakumbi nosapho lwakhe. Kwaye bendingazi ukuba bafuna ukwenza into ebalulekileyo kuPhilip.

Wathi uYehova kum, Ubone kakuhle, ngokuba ndiyaligcina ilizwi lam ukuba ndilenze. Yeremiya 1:12

Ndiye ndasikelelwa ngamadoda amathathu azizilumko aye andinceda ukuba ndibambelele nkqi kulo mbono: uFilipu, ngomoya wakhe ongagungqiyo wothando, ukuzeka kade umsindo, ububele, ubulali nokulunga; UMartin, ngothando lwakhe olungagungqiyo kunye nomsebenzi oqinileyo egameni lamaxhoba okwenzakala kwengqondo; kunye noMarty, ngokuzinikela kwakhe ngokungafiyo kusapho, abahlobo kunye necawe kunye nobuchule bakhe obumangalisayo bokuhlangabezana nantoni na kwaye ayenze kakuhle.

Sele siqalile, kodwa ngamadoda amathathu azizilumko, ibhodi ebalaseleyo, inkitha yamavolontiya, kunye nenkxaso yabahlobo, lo mbono uya kuzaliseka.

UCarolyn Van Yonke iFoil

“Masisuke sakhe. Ngoko bazibeka izandla zabo emsebenzini olungileyo.  UNehemiya 2:18