Ukutyhila Ukwenzakala kwengqondoumfanekiso

Umnqophiso wethu

Umnqophiso we-Unmasking Brain Injury kukukhuthaza ukuqonda ngokuxhaphaka kokulimala kwengqondo; ukunika amaxhoba ilizwi kunye neendlela zokufundisa abanye ukuba kunjani ukuphila nokwenzakala kwengqondo; ukubonisa abanye ukuba abantu abaphila nesiphene ngenxa yokwenzakala kwengqondo bafana naye nabani na ongomnye, ofanelwe sisidima, intlonipho, uvelwano nethuba lokubonisa ixabiso labo njengabemi kwiindawo abahlala kuzo.